Subsidies

Toekenning subsidies


Al meer dan vijfentwintig jaar ontwikkelen wij innovatieve software, software die stimuleert om de nieuwste kennis toe te passen. Dit wordt extra onderstreept door de toekenning van drie regionale subsidies, uitsluitend bedoeld voor bedrijven die zich bezighouden met innovatieprojecten.

Het betreft tweemaal een bijdrage vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en de kennisvoucher “Ik ben Drents ondernemer.nl 3.0”.

Rovecom voor de groen-, grond- & infrabranche


Ontvangt subsidie voor de volgende activiteit(en): 

Het doel van het project is om een nieuw softwareplatform te creëren voor de groen-, grond- en infrabranche van Rovecom. Dit softwareplatform zal schaalbaar worden uitgevoerd, waardoor nieuwe kansen in de markt eenvoudig in het platform kunnen worden ondergebracht en deze niet als losse applicaties hoeven te worden gerealiseerd. Hierbij dient gedacht te worden aan precisielandbouw. De klanten worden in hun dagelijkse werkzaamheden vanuit één online applicatie ondersteunt.

Er dient een functionele analyse plaats te vinden hoe de basisstructuur van de nieuw te ontwikkelen applicatie dient te worden ingericht. Denk hierbij aan het plannen en administratief afhandelen van loonwerkactiviteiten, maar ook het plannen, administratief afhandelen en het faciliteren in de afhandeling van de wettelijke verplichtingen van mesttransporten. Hier dient vervolgens een modern technologisch ecosysteem voor worden ontworpen waarmee deze functionele eisen kunnen worden gerealiseerd. Gedacht wordt aan een microservice architectuur met een dermate stevig fundament dat deze de gevraagde brede functionaliteiten kan dragen. Het derde vraagstuk is het realiseren van een gebruikersinterface die zowel de gebruiker op een eenduidige en eenvoudige wijze ondersteund als plaats biedt aan een breed scala aan functionaliteiten. Op basis van deze input zal de nieuwe applicatie worden gerealiseerd.

Rovecom voor voerspecialisten


Wereldwijd maken voerspecialisten gebruik van de door Rovecom ontwikkelde rantsoenberekeningssoftware voor het optimaliseren van rantsoenen. Het primaire doel van de software is het uitbalanceren van rantsoenen voor het bereiken van een maximaal rendement: een gezonde productie door gezonde dieren met een minimale milieudruk. Rovecom bewijst al 25 jaar complexe modellen te kunnen vertalen naar praktische software die dagelijks gebruikt wordt en bijdraagt aan zowel een verbetering van het rendement op het boerenerf als het minimaliseren van de milieudruk. De eisen die aan productie in de landbouwsector worden gesteld veranderen steeds en zijn steeds veelomvattender (zie bijvoorbeeld de stikstofdiscussie). Rovecom heeft ook hier een investeringsprogramma vastgesteld, er op gericht om de voeradviseurs ook in de nabije toekomst van optimale rekentools te voorzien.

Samenwerkingsverbanden: