Disclaimer

Disclaimer (Nederlands)

De informatie op deze webpagina is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Deze wordt voortdurend gecontroleerd en geactualiseerd. Voor de correctheid, actualiteit en volledigheid van de aangeboden informatie kan desondanks geen aansprakelijkheid of garantie worden aanvaard. Elke aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect wordt veroorzaakt door gebruik van deze webpagina, wordt uitgesloten, voorzover deze niet berust op opzet of grove nalatigheid.

Voorzover vanaf deze webpagina per hyperlink naar andere internetpagina's wordt verwezen die door derden worden gebruikt, aanvaardt Rovecom geen verantwoordelijkheid voor de inhoud. Rovecom behoudt zich het recht voor om altijd wijzigingen en aanvullingen bij de beschikbaar gestelde informatie aan te brengen.

Alle rechten voorbehouden. De teksten en afbeeldingen op de Rovecom webpagina vallen onder de bescherming van het auteursrecht en andere beschermende wetten.

De inhoud van deze webpagina mag niet voor commerciële doelen worden gekopieerd, verspreid, gewijzigd of voor derden toegankelijk worden gemaakt. Wij wijzen erop dat op de webpagina staande afbeeldingen gedeeltelijk vallen onder het auteursrecht van degenen die deze ter beschikking hebben gesteld.

In ons privacy statement staat vermeld hoe Rovecom omgaat met de verwerking van persoongegevens die verzameld worden.

Disclaimer (English)

The information provided in this website has been assembled with the greatest possible care. Furthermore it is constantly being reviewed and updated. Nevertheless, no responsibility can be accepted and no guarantee is offered for the accuracy, current relevance and completeness of the information provided. No consideration will be given to any kind of claim for damages resulting directly or indirectly from the use of this website which is not based upon intent or gross neglect.

Rovecom accepts no responsibility for the content of other internet pages accessed from this website by hyperlink and which are produced by third parties.

Rovecom reserves the right to introduce without notice changes and supplements to the information which is provided.

All rights are reserved. Texts and illustrations on the website are protected by copyright and other protective legislation.

The content of this website may not be copied, distributed, modified or made available to third parties for commercial purposes. We give notice that the illustrations appearing on the website are to some extent protected by the copyright of those parties which made them available.

Samenwerkingsverbanden: